Regulamin promocji

„PENDRIVE 64 GB za pierwsze zakupy”

 

I Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „PENDRIVE 64 GB za pierwsze zakupy” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące Klientom biorącym udział w promocji, a także obowiązki Organizatora promocji (dalej również: „Regulamin”).

2. Organizatorem promocji „PENDRIVE 64 GB za pierwsze zakupy” (dalej również: „Promocja”) jest „MKJ” Systemy zabezpieczeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Kielnieńska 187, 80 – 299 Gdańsk, NIP: 5842727283, REGON: 221665263, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000934094 (dalej również: „Organizator”).

 

II Uczestnictwo w Promocji

1. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci będący przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 ¹ k.c., prowadzący działalność w zakresie instalowania sprzętu, z tym zastrzeżeniem, że działalność Klienta nie może jednocześnie polegać na zakupie sprzętu do dalszej odsprzedaży.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji profilu działalności Klienta. Weryfikacja odbywa się poprzez kontakt Opiekuna Handlowego z Klientem.

3. Klienci, którzy wyrażą wolę wzięcia udziału w Promocji i jednocześnie spełnią warunki udziału w Promocji stają się jej uczestnikami (dalej również: „Uczestnik”).

 

III Czas trwania promocji

1. Promocja trwa od dnia 20.06.2023 r. do wyczerpania zapasów Nagród (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

2. Zakończenie czasu trwania Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników w okresie trwania Promocji.

 

IV Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość otrzymania nagrody rzeczowej DAHUA USB 64GB (USB-U176-31-64G). Nagroda przysługuje za dokonanie zakupów na kwotę minimum 700 zł netto za pośrednictwem Platformy zakupowej.

2. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. otrzymanie Nagrody w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny zakupionych produktów oraz kosztów dostawy). Klient może wziąć udział w promocji jednokrotnie.

3. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a. zapoznać się i zaakceptować Regulamin;

b. dodać produkty do koszyka za kwotę minimum 700 zł netto a przedmiot promocji zostanie automatycznie dodany do koszyka i wartość koszyka zostanie pomniejszona o cenę przedmiotu promocji. 

4. W przypadku braku możliwości wydania produktów w terminie realizacji zamówienia, Opiekun Handlowy Klienta poinformuje Uczestnika o powyższym fakcie i wskaże termin wydania zamówionych produktów.

5. Promocja łączy się z rabatami Klienta wynikającymi ze współpracy z „MKJ” Systemy zabezpieczeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że warunki takiej promocji, upustu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowi inaczej.

7. Uczestnik przystępując do Promocji zrzeka się uprawnienia do zwrotu Organizatorowi objętych Promocją produktów, zakupionych w Czasie trwania Promocji.

 

V Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać na adres siedziby Organizatora lub Oddziału Sprzedawcy, w którym Klient dokonał odbioru Zamówienia.

2. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

VI Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.mkj.net.pl/promocje/36-regulaminy-promocji/262-regulaminy-promocji oraz na Platformie zakupowej MKJ https://b2b.mkj.net.pl/content/8-regulaminy-promocji i wchodzi w życie od dnia 20.06.2023 roku.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://b2b.mkj.net.pl/content/3-regulamin.

3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocji będą rozstrzygane z Klientem przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

4. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin obowiązują postanowienia Regulaminu Platformy zakupowej MKJ dostępnego pod adresem: https://b2b.mkj.net.pl/content/3-regulamin.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

6. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej Platformy zakupowej MKJ, a także za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas rejestracji na Platformie zakupowej MKJ.

7. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Platformie zakupowej MKJ względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu bądź którym Regulamin nie został doręczony w ramach wiadomości e-mail. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin lub którym Regulamin został doręczony w formie wiadomości e-mail mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Promocji w terminie 3 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte przed dokonaniem zmiany.