1. Administratorem danych osobowych Klientów (dalej zwane: „dane osobowe”) w świetle obowiązujących przepisów prawa jest "MKJ Systemy zabezpieczeń" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Kielnieńska 187, 80 – 299 Gdańsk, NIP: 5842727283, REGON: 22166526300000, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000419885 (dalej zwane: "Sprzedawca"). W zakresie obsługi podatkowo – księgowej Sprzedawcy współadministratorem danych osobowych może być również MKJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81 - 831) przy ul. Gen. Wł. Andersa 9/3, nr KRS 0000236850, NIP: 5851415873.
  2. Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w celu:
a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia, zmiany umowy na prowadzenie Konta Klienta i/lub do złożenia Zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) realizacji Zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
d) badania poziomu realizacji usług i jakości sprzedawanych produktów, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e) wewnętrznych celów administracyjnych Sprzedawcy, w tym w celu lepszego doboru usług do potrzeb Partnerów biznesowych, jak najlepszej optymalizacji produktów i obsługi, budowania wiedzy
o Partnerach biznesowych, analizy finansowej, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
f) marketingu bezpośredniego własnych usług, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb danego Klienta, co stanowi uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
g) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych w razie konieczności wykazania przez Sprzedawcę niezbędnych faktów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Okresy przetwarzania danych osobowych:
a) w zakresie zawarcia i realizacji umowy, składania Zamówień, dane będą przechowywane do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
b) w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują Sprzedawcy przechowywać dane,
c) w zakresie danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu usług własnych Sprzedawcy dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu / cofnięcia zgody na dostarczanie materiałów marketingowo – handlowych,
e) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji Partnerów biznesowych dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
f) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
  1. Sprzedawca uprawniony jest do udostępniania danych osobowych swoim dostawcom, którym zleci świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. kancelarii prawnej, firmom marketingowym, dostawcom poczty elektronicznej, firmom informatycznym, księgowym, zarządzającym oraz archiwizacyjnym, biegłym rewidentom, firmom audytorskim oraz świadczącym usługi z zakresu ochrony danych osobowych.
  2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientom przysługują następujące prawa:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) prawo do przenoszenia danych osobowych,
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone na podstawie przepisów szczegółowych RODO lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  1. W zakresie, w jakim dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie zgody mają oni prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji umowy/Zamówienia, a brak ich podania może uniemożliwić ww. czynności.
  2. W celu skorzystania z praw wskazanych w ust. 5 i 6 należy skontaktować się ze Sprzedawcą, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres inspektora ochrony danych osobowych: iodo@mkj.net.pl.
  3. Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich, innymi słowy poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.
  4. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych wymaga oddzielnej zgody Klienta i nie jest wymagane dla skutecznego złożenia Zamówienia na Platformie B2B MKJ. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w celach marketingowych określa Klauzula informacyjna – Marketing usług własnych MKJ Systemy zabezpieczeń Sp. z o.o.
  5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.