Regulamin promocji

„Kupuj produkty Hikvision i zdobywaj przedpłacone karty podarunkowe”

 

I Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Kupuj produkty Hikvision i zdobywaj przedpłacone karty podarunkowe” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące Klientom biorącym udział w promocji, a także obowiązki Organizatora promocji (dalej również: „Regulamin”).

2. Organizatorem promocji „Kupuj produkty Hikvision i zdobywaj przedpłacone karty podarunkowe” (dalej również: „Promocja”) jest „MKJ” Systemy zabezpieczeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Kielnieńska 187, 80 – 299 Gdańsk, NIP: 5842727283, REGON: 221665263, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000934094 (dalej również: „Organizator”).

II Uczestnictwo w Promocji

 

1. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci będący przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 ¹ k.c., prowadzący działalność w zakresie instalowania sprzętu, z tym zastrzeżeniem, że działalność Klienta nie może jednocześnie polegać na zakupie sprzętu do dalszej odsprzedaży.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji profilu działalności Klienta. Weryfikacja odbywa się poprzez kontakt Opiekuna Handlowego z Klientem.

3. Klienci, którzy wyrażą wolę wzięcia udziału w Promocji i jednocześnie spełnią warunki udziału w Promocji stają się jej uczestnikami (dalej również: „Uczestnik”).

III Czas trwania promocji

 

1. Promocja trwa od dnia 17.03.2023r. do dnia 30.04.2023r. lub do wyczerpania zapasów Nagród (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

2. W przypadku wyczerpania zapasów Nagród przed dniem 30.04.2023r. na stronie internetowej Platformy zakupowej oraz na stronie www.mkj.net.pl pojawi się informacja o zakończeniu Czasu trwania Promocji.

3. Zakończenie czasu trwania Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników w okresie trwania Promocji.

 

IV Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

 

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość odbioru Nagrody przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie Promocji, w ramach której przy zakupie produktów marki Hikvision w Czasie trwania Promocji obowiązują trzy progi kwotowe których osiągnięcie upoważnia do odbioru karty podarunkowej przypisanej do konkretnego progu kwotowego.

 

2. Po spełnieniu warunków promocji Uczestnik ma prawo do odbioru karty podarunkowej ORLEN umożliwiającą nabycie produktów lub usług na stacjach ORLEN i BLISKA na terenie całej Polski, (dalej również: „Nagroda”).

  • osiągnięcie progu minimum 3 000 zł netto upoważnia do odbioru karty podarunkowej ORLEN o wartości 100 zł brutto (dalej również: „Nagroda”).
  • osiągnięcie progu minimum 6 000 zł netto upoważnia do odbioru karty podarunkowej ORLEN o wartości 200 zł brutto (dalej również: „Nagroda”).
  • osiągnięcie progu minimum 12 000 zł netto upoważnia do odbioru karty podarunkowej ORLEN o wartości 400 zł brutto (dalej również: „Nagroda”).

 

2. Maksymalny obrót który bierze udział w promocji to 12 000 zł, oznacza to, że gdy Uczestnik dokona zakupów marki Hikvision w Czasie trwania Promocji na kwotę 15 000 zł ma prawo do odbioru karty o wartości 400 zł brutto przypisanej do najwyższego progu kwotowego z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.

3. Kartą Zakupową ORLEN można zapłacić za dowolny rodzaj paliwa (VERVA 98, VERVA ON, Eurosuper 95, Superplus 98, Olej napędowy, LPG), produkty w sklepie z oferty Stop Cafe/Stop Cafe Bistro, usługę (np. myjnia) na stacjach paliw sieci ORLEN i BLISKA. Od Uczestnika zależy czy limit na karcie zostanie wykorzystany jednorazowo czy przy kliku wizytach na stacjach. Ważność karty Zakupowej wynosi 24 miesiące, tj. 17.03.2023 r.  – 17.03.2025 r.

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. otrzymanie Nagrody w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny zakupionych produktów oraz kosztów dostawy).

5. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a. zapoznać się i zaakceptować Regulamin;

b. dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru) produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 1.;

c. Uczestnik ma obowiązek wysłać przed zakończeniem Czasu trwania Promocji drogą elektroniczną do swojego opiekuna handlowego deklarację wyboru Nagrody.

6. Nagroda zostanie wydana wraz z produktami objętymi zamówieniem, zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez Klienta, z zastrzeżeniem, że klient w momencie odbioru nagrody nie ma żadnych przeterminowanych płatności wobec Organizatora promocji, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.

7. W przypadku braku możliwości wydania nagrody w terminie realizacji zamówienia, Opiekun Handlowy Klienta poinformuje Uczestnika o powyższym fakcie i wskaże termin wydania nagrody.

8. Promocja łączy się z rabatami Klienta wynikającymi ze współpracy z „MKJ” Systemy zabezpieczeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że warunki takiej promocji, upustu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowi inaczej.

10. Nagroda przysługująca Uczestnikowi nie podlega w wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.

11. Uczestnik przystępując do Promocji zrzeka się uprawnienia do zwrotu Organizatorowi objętych Promocją produktów, zakupionych w Czasie trwania Promocji.

 

 

V Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać na adres siedziby Organizatora lub Oddziału Sprzedawcy, w którym Klient dokonał odbioru Zamówienia.

2. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

VI Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.mkj.net.pl/promocje/36-regulaminy-promocji/262-regulaminy-promocji oraz na Platformie zakupowej https://b2b.mkj.net.pl/content/8-regulaminy-promocji i wchodzi w życie od dnia 17.03.2023 roku.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://b2b.mkj.net.pl/Regulamin.html.

3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocji będą rozstrzygane z Klientem przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

4. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin obowiązują postanowienia Regulaminu Platformy zakupowej dostępnego pod adresem: https://b2b.mkj.net.pl/Regulamin.html.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

6. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej Platformy zakupowej, a także za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas rejestracji na Platformie zakupowej.

7. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Platformie zakupowej względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu bądź którym Regulamin nie został doręczony w ramach wiadomości e-mail. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin lub którym Regulamin został doręczony w formie wiadomości e-mail mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Promocji w terminie 3 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte przed dokonaniem zmiany.


 

 

Regulamin promocji

„Kupuj produkty Hikvision i zdobywaj przedpłacone karty podarunkowe”

 

I Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą „Kupuj produkty Hikvision i zdobywaj przedpłacone karty podarunkowe” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące Klientom biorącym udział w promocji, a także obowiązki Organizatora promocji (dalej również: „Regulamin”).

2. Organizatorem promocji „Kupuj produkty Hikvision i zdobywaj przedpłacone karty podarunkowe” (dalej również: „Promocja”) jest „MKJ” Systemy zabezpieczeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Kielnieńska 187, 80 – 299 Gdańsk, NIP: 5842727283, REGON: 221665263, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000934094 (dalej również: „Organizator”).

II Uczestnictwo w Promocji

 

1. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci będący przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 ¹ k.c., prowadzący działalność w zakresie instalowania sprzętu, z tym zastrzeżeniem, że działalność Klienta nie może jednocześnie polegać na zakupie sprzętu do dalszej odsprzedaży.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji profilu działalności Klienta. Weryfikacja odbywa się poprzez kontakt Opiekuna Handlowego z Klientem.

3. Klienci, którzy wyrażą wolę wzięcia udziału w Promocji i jednocześnie spełnią warunki udziału w Promocji stają się jej uczestnikami (dalej również: „Uczestnik”).

III Czas trwania promocji

 

1. Promocja trwa od dnia 17.03.2023r. do dnia 30.04.2023r. lub do wyczerpania zapasów Nagród (dalej również: „Czas trwania Promocji”).

2. W przypadku wyczerpania zapasów Nagród przed dniem 30.04.2023r. na stronie internetowej Platformy  zakupowej oraz na stronie www.mkj.net.pl pojawi się informacja o zakończeniu Czasu trwania Promocji.

3. Zakończenie czasu trwania Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników w okresie trwania Promocji.

 

IV Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

 

1. Przedmiotem Promocji jest możliwość odbioru Nagrody przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie Promocji, w ramach której przy zakupie produktów marki Hikvision w Czasie trwania Promocji obowiązują trzy progi kwotowe których osiągnięcie upoważnia do odbioru wybranej karty podarunkowej przypisanej do konkretnego progu kwotowego.

 

2. Po spełnieniu warunków promocji Uczestnik ma prawo do odbioru elektronicznej karty podarunkowej w formie kodu Allegro do wykorzystania na platformie www.allegro.pl (dalej również: „Nagroda”). Karta podarunkowa zostanie wysłana w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail w deklaracji wyboru Nagrody wysłanej wcześniej do opiekuna handlowego zgodnie z podpunktem „c” pkt. 5 poniżej. Regulamin kart podarunkowych Allegro można znaleźć pod adresem: https://allegro.pl/regulaminy/regulamin-kart-podarunkowych-allegro-4GDAboO2OFR.

  • osiągnięcie progu minimum 3 000 zł netto upoważnia do odbioru karty podarunkowej ALLEGRO o wartości 100 zł brutto (dalej również: „Nagroda”).
  • osiągnięcie progu minimum 6 000 zł netto upoważnia do odbioru karty podarunkowej ALLEGRO o wartości 200 zł brutto (dalej również: „Nagroda”).
  • osiągnięcie progu minimum 12 000 zł netto upoważnia do odbioru karty podarunkowej ALLEGRO o wartości 400 zł brutto (dalej również: „Nagroda”).

 

2. Maksymalny obrót który bierze udział w promocji to 12 000 zł, oznacza to, że gdy Uczestnik dokona zakupów marki Hikvision w Czasie trwania Promocji na kwotę 15 000 zł ma prawo do odbioru karty o wartości 400 zł brutto przypisanej do najwyższego progu kwotowego z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.

3. Elektroniczną kartą podarunkową Allegro można zapłacić za dowolny produkt dostępny spośród ponad 250 milionów ofert, z zaznaczeniem, że: karta ta nie pokrywa kosztów wysyłki, może być użyta tylko do jednej transakcji, (niewykorzystana kwota, tzw. kwota reszty, zostanie zwrócona w postaci nowej karty podarunkowej i zostanie przypisana do konta Allegro użytkownika, na którym dokonano zakupu z użyciem pierwszej karty podarunkowej; niewykorzystana kwota reszty, będzie zwracana do pełnego wykorzystania wszystkich środków z pierwotnej karty lub do upływu terminu jej ważności), nie ma możliwości wykorzystania kilku kart podarunkowych podczas jednej płatności, karta nie może być wykorzystana do płatności ratalnych lub odroczonych, w przypadku płatności na kwotę mniejszą lub równą wartości karty, przy kosztach dostawy wynoszących 0 zł, naliczona zostanie kwota 1 zł w celu autoryzacji płatności.  Ważność elektronicznej karty podarunkowej wynosi 12 miesięcy, tj. 19.03.2023 r.  – 19.03.2024 r.

4. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. otrzymanie Nagrody w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny zakupionych produktów oraz kosztów dostawy).

5. Aby wziąć udział w Promocji, należy:

a. zapoznać się i zaakceptować Regulamin;

b. dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru) produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 1.;

c. Uczestnik ma obowiązek wysłać przed zakończeniem Czasu trwania Promocji drogą elektroniczną do swojego opiekuna handlowego deklarację wyboru Nagrody (w przypadku wyboru przedpłaconej karty Allegro, na ten sam adres email zostanie odesłana elektroniczna karta przedpłacona w formie kodu).

6. Nagroda zostanie wydana wraz z produktami objętymi zamówieniem, zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez Klienta, z zastrzeżeniem, że klient w momencie odbioru nagrody nie ma żadnych przeterminowanych płatności wobec Organizatora promocji, z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej.

7. W przypadku braku możliwości wydania nagrody w terminie realizacji zamówienia, Opiekun Handlowy Klienta poinformuje Uczestnika o powyższym fakcie i wskaże termin wydania nagrody.

8. Promocja łączy się z rabatami Klienta wynikającymi ze współpracy z „MKJ” Systemy zabezpieczeń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, chyba że warunki takiej promocji, upustu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowi inaczej.

10. Nagroda przysługująca Uczestnikowi nie podlega w wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.

11. Uczestnik przystępując do Promocji zrzeka się uprawnienia do zwrotu Organizatorowi objętych Promocją produktów, zakupionych w Czasie trwania Promocji.

 

V Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać na adres siedziby Organizatora lub Oddziału Sprzedawcy, w którym Klient dokonał odbioru Zamówienia.

2. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

VI Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.mkj.net.pl/promocje/36-regulaminy-promocji/262-regulaminy-promocji oraz na Platformie zakupowej https://b2b.mkj.net.pl/content/8-regulaminy-promocji i wchodzi w życie od dnia 30.03.2023 roku.

2. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://b2b.mkj.net.pl/Regulamin.html.

3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocji będą rozstrzygane z Klientem przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

4. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin obowiązują postanowienia Regulaminu Platformy zakupowej dostępnego pod adresem: https://zakupowej.mkj.net.pl/Regulamin.html.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

6. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej Platformy zakupowej, a także za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas rejestracji na Platformie zakupowej.

7. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Platformie zakupowej względem Uczestników, którzy wcześniej nie akceptowali Regulaminu bądź którym Regulamin nie został doręczony w ramach wiadomości e-mail. W przypadku Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin lub którym Regulamin został doręczony w formie wiadomości e-mail mają oni prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Promocji w terminie 3 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte przed dokonaniem zmiany.